•  
  بوسه
 •  
   گفتمش:           
  -          «شيرين‌ترين آواز چيست؟»
  چشمِ غمگينش به رويم خيره ماند،
  قطره قطره اشکش از مژگان چکيد،
  لرزه افتادش به گيسوی بلند
  زيرِ لب غمناک خواند:
  «ناله‌ی زنجيرها بر دستِ من!»
  گفتمش:
  -          «آن‌گه که از هم بگسلند . . .»
   
  خنده‌ی تلخي به لب آورد و گفت:
  - «آرزويی دلکش است، اما دريغ!
  بختِ شورم ره برين امّيد بست.
  و آن طلايی زورقِ خورشيد را
  صخره‌های ساحلِ مغرب شکست! . . .»
   
  من به خود لرزيم از دردی که تلخ
  در دلِ من بادلِ او می‌گريست.
  گفتمش:
  -          «بنگر، در اين دريای کور
  چشمِ هر اختر چراغِ زورقی است!»
   
  سر به سوی آسمان برداشت، گفت:
  - «چشمِ هر اختر چراغِ زورقی است
  ليکن اين شب نيز دريايی است ژرف
  ای دريغا شبروان! کز نيمه راه
  می‌کشد افسونِ شب در خوابشان . . .»
  گفتمش:
  -          «فانوسِ ماه
  می‌دهد از چشمِ بيداری نشان . . .»
   
  گفت:
  - «اما در شبی اين گونه گنگ
  هيچ آوايی نمی‌آيد به گوش . . .»
  گفتمش:
  -          «امّا دلِ من می‌تپد.
  گوش کن! اينک صدای پایِ دوست!»
  گفت:
  -          «اي افسوس، در اين دامِ مرگ
  باز صيد تازه‌ای را می‌برند،
  اين صدای پای اوست! . . .»
   
  گريه‌ای افتاد در من بی‌امان.
  در ميان اشک‌ها پرسيدمش:
  - «خوش‌ترين لبخند چيست؟»
  شعله‌ای در چشمِ تاريکش شکفت،
  جوشِ خون در گونه‌اش آتش فشاند،
  گفت:
  -          «لبخندی که عشقِ سربلند
  وقتِ مردن بر لبِ مردان نشاند.»
  من ز جا برخاستم،
              بوسيدمش.
   
  تهران ۱۳۳۴
  از: چند برگ از يلدا

  بازگشت