Comments: هنرمند بازنشسته نمی شود

دوست عزيز ابوذر

لطفا کمی بيشتر در مورد ضعف های انکارناپذير ساختاری و تکنيکی سنتوری و اعتراض احمقانه آن به سانسور توضيح دهيد.

Posted by پرويز at July 7, 2008 6:34 PM

ضعفهای تکنیکی، ضعف ساختاری، اعتراض احمقانه به سانسور و حماقت در فیلم سنتوری انکارناپذیر است.

Posted by abozar at July 7, 2008 8:59 AM

آقاي پرویز جاهد عزیز چند جایی لحن بی ادعا یتان را شنیده ام و خوانده ام. بسیار دوست داشته ام. بعنوان یک نویسنده ی جوان ایرانی بسیار آموختم.( در ابتدای این مقاله آنچه که گفتید و چاپ نشد. شناختن قدر و منزلت هنرمندان و پیشکسوتان. مصاحبه با ساتراپی که نپذیرفت و...)
بسیار یاد گرفتم.
ممنون
شهرام

Posted by at May 25, 2008 5:48 PM
Post a comment

Remember personal info?