Comments: پرتره ستارگان

سلام
جالب وجذاب است من در دو چیز غربی ها متحیرم
1 پشتکار بی نظیر بنها که باعث شده نمایشگاه مجله ودانشگاه وهزاران چیز دیگر باقدمتی بسیار زیاد داشته باشند
2سلیقه وخوش ذوقی وهنر این انسانها همیشه برایم زبان زده بوده است

Posted by جهانگرد at July 1, 2008 9:28 AM
Post a comment

Remember personal info?