Comments: کاتيوشا، شعری برای مردم غزه

هر ملتی سر نوشت خود را خود رقم می زند
و اگر به دنبال دلیلی برای حال خود است باید انرا در گذشته جست و جو کند

Posted by مهدی at February 8, 2009 1:55 PM

آقای جاهد
باید خروارها از شما ممنون باشم که از نوشته‌های تازه به آسانی درنمی‌گذرید و آن را با خوانندگان‌تان تقسیم می‌کنید، خصوصا از طریق رادیو زمانه و البته گاهی هم خوانندگان را متحیر می‌کنید، مانند نوشته‌ی قبلی‌تان.
قلم‌تان مانا
..................
ممنون شيمای عزيز
چقدر حيف که ديگر برایمان نمی نويسيد.
پرويز جاهد

Posted by شیما زارعی at January 6, 2009 3:44 PM
Post a comment

Remember personal info?