Comments: ندا

Appreciation for this informatoin is over 9000-thank you!

Posted by Kenneth at septembre 8, 2012 10:54 PM

به روزم و منتظرت[گل]

Posted by mahnush at août 3, 2010 1:08 AM

به روزم و منتظرت[گل]

Posted by mahnush at août 3, 2010 1:08 AM

طبق شاهنامه

تا همین چند سال بیش

-مثلن سی سال بیش-

سهراب را بدر کشته بود

ولی طبق

چاب جدید-همین چند روز بیش

رستم

دست از سر بسر برداشت

و

رستمی کردو

با تفنگ

اقا سلطان را کشت

وسهراب

در خوان که نه

در خیابان ازادی

به دست شیطان بزرگ

دراز به دراز

کف خیابان

افتاد و

مرد....


Posted by saman at septembre 7, 2009 8:57 PM

کوتاه اما پر از معانی

Posted by آمد at août 22, 2009 8:06 PM
Post a comment

Remember personal info?