Comments: نوکرصفتی رسانه ای

البته باید دید آن فیلم را هم واقعا او «ساخته» یا یک پروژه اماده را گرفته و به اسم خودش کرده!

Posted by محمدرضا at February 21, 2010 12:57 PM

پرویز جان سلام!

این آقا نام‌اش کیست؟

Posted by محمود at February 20, 2010 7:54 PM

آقای جاهد از نوشتن این چند خط من به مطالبی پی بردم که گمان نمی کردم در رادیو زمانه به این شکل وجود می داشته. اما گنگ و مبهم بودن سخنان شما (به دلیل معقولی که حتما دارید و نمی خواهید نام افراد را فاش کنید و یا به جزئیات مسائل بپردازید) مشگل در فهم مسائلی که بیان می کنید ایجاد می کند. پیشنهاد من این است که مطالبتان را بسط دهید و به صراحت بیان کنید. تاثیر بیان صریح و انتقادات واضح بیشتر از نوشته هایی است که در آن جزئیات نامشخص می باشد.

Posted by محمد at February 20, 2010 4:43 PM
Post a comment

Remember personal info?