Comments: پیرامون بحث امیر قادری و امیر پوریا درباره فیلم اخراجی های 3 در بی بی سی

ریدی بابا با این تجزیه و تحلیل سینمائیت. معلومه از خیلی چیزهای اجتماع خبر نداری در ضمن مردم ایران اینقدر بی فرهنگ مثل خودت نیستند که عاشق لوده گی و شوخی های سطحی و جلف باشند این فیلم چیزهائی در بر داشت که امثال شما ابلهان سینمائی از آن غافلید.ده نمکی درد اجتماع بعد از جنگ رو در اخراجی های سه با نیش طنز بیان کرده که همه آحاد مردم رو مخاطب قرار داده. واقعا خیلی باید ابله باشی که مردم ایران رو که در سه فیلم اخراجی ها استقبال خوبی از این فیلمها کردند رو مردم بی فرهنگ و دوستدارسطحی نگری، لودگی، شوخی های سبک و جلف و فرهنگ لمپنی قلمداد میکنی.....خدائی ریدی با
این تجزیه و تحلیل مثلا آکادمیکت
...........
آقا رضا من اشتباه کردم مردم ایران همه مثل تو بافرهنگ اند.

Posted by رضا at May 1, 2011 2:30 PM
Post a comment

Remember personal info?