Comments: مرگ در پاییز

سلام.قلب یخی به آن جا می رسد. دوست داشتم ببینید.حرف بیشتر فقط تعریف است از دست کار های شما و همه حرف های تکراری. مستدام قوت قلم تان

Posted by حامد عنقا at October 19, 2011 3:17 AM

چرا پیامگیر وبلاگتون رو نمی بندید؟

Posted by مانی ب. at September 22, 2011 1:13 PM

نه٬ شما بگید ـ آدم در مورد یک خانم خوب که دوست آدم بوده و حالا فوت کرده٬ اینطوری حرف می زنه؟
..........
شما بگید چه طوری حرف بزنم؟

Posted by مانی ب. at September 21, 2011 7:09 PM
Post a comment

Remember personal info?