Comments: "برنوشتی بر نویسش رویا، ازعلی قنبری "

ثباتی جان! متاسفانه پرت رفته ای از اساس... باید از نیما دوباره نگاه کنی تا بفهمی شاملو به علت همان چه موسیقِ درونی نام می دهند و می دهی پیشتر نرفته است، و زاویه ی درونی شده ی رویایی از قدم های جدیِ بعدی خواهد بود.. در مورد کیا و ایرانی و بعد شاهرودی (که نمی دانم چرا پس از آن دو نام بردی از او) هم تک به تک می توان پرداخت و نواخت... به نیما که برگردی تازه تکثیر درونیات زبانی و به عینیت رساندن انتزاع را دوباره خواهی دید.. چنان که در کار هر شاعر بزرگی چنین است... بزرگ در قواره ی نیما... و پس از او رویایی

احسان مهتدی

Posted by احسان مهتدی at mai 2, 2013 1:59 AM

I found just what I was needed, and it was eetntraining!

Posted by Preston at octobre 9, 2012 9:44 AM
Post a comment

Remember personal info?