Comments: سؤال

وقتی که سنگ پرواز میکند
که نقدی بر افول ستاره بر زند

و در بی نهایت
آفتاب ِ روز، فقط این اتفاق است
نه سر در سرای شب پیداست
و نه
جوابی برای حل معما
که چرا

« شاید که روز ادامۀ دیروز است
که دل سؤالی خالی
از سنگ می‌کند

و ماه ، سمتِ سنگ»

وقتی که سنگ پرواز میکند


دامون

Posted by دامون at juin 5, 2013 5:55 PM
Post a comment

Remember personal info?