Comments: پُشت، بستر ِ حجم

دارم به این فکر می کنم که این صفحه چقدر رفرنس می شود برای شناخت رویا...
مطالب را که مرور می کنم می بینم این صفحه در طول سالیان چه سهم خوبی از شناخت استاد رویایی دارد...

سپاس

Posted by احمد بیرانوند at juillet 9, 2013 4:54 PM

.استاد عزیز اگر اجازه دهید دلنوشته هایی دارم نمی دانم نام شان را چه بنامم .برایتان بفرستم؟ تا از نظر تان آگاه شوم.
با سپاس از محبت شما
آزیتا موسوی از رشت

Posted by AZITA at juillet 5, 2013 9:40 PM

تشکر
بابتِ سرایشِ این-ها ...

Posted by علیا at juillet 5, 2013 12:53 AM
Post a comment

Remember personal info?