Comments: مرده‌ها دازاین اند


با شما موافقم که هفتاد سنگ قبر، هفتاد فهم از مرگ است اما به قول گادامر هر فهمی یک تفسیر است.... مثل فهم من از رویکرد ارسطویی کتاب. فکر میکنم خاصیت مقولات ارسطو توانایی حرف زدن به مردگان داده است و گرنه کلنجار رفتن با ذات اشیاء در هفتاد سنگ قبر برای مردگان ممکن نبود چون زبانش وجود نمی داشت. مسأله اینجاست که نگاه کانتی تمایل باطنی ما را به تعاطی با امور پسینی(posteriors) قاعده بندی میکند و همین هم سمپاتی مدرنیسم را به پوزیتیویسم شکل داد(...) زبان اساسا سقوط چیز دیگری نمیتواند باشد. در تکیه دالها به همدیگر ذهن ما اجازه بیرون پریدن از حصار زبان را نمی دهد. اگر این توانایی را می داشتم حتما در اینجا هم با شما موافق میشدم که ممکن است زبان ما را فریب داده و معنا در جای دیگری غنوده باشد. بر این اساس هفتاد سنگ قبر را تلاش مردگان برای سرکشی در مقابل معناآفرینی مألوف زبان می بینم. که البته باز هم زبان است که به قول هیدگر به ماهیت خود یعنی "شعر ازلی" بازمیگردد و ادای معنا میکند. و این یعنی کشف ظرفیتی عظیم اما باز هم در پسِ زبان. ...پرسش از انسان بله، شکلی میان اشکال بودگی است اما پرسش خود انسان از بودگی چطور؟ بگذریم که پرسش اساسا کار انسان است.... "به سوی خود چیزها"ی هوسرل را فریبی برای فرار نمیدانم. واکنش هوسرل به شکاکیت هیومی و ایدئالیسم کانتی در این شعار، لزوما به استقرار بنیادی جدید برای عینیتی سفت و سخت و تشکیک پذیر منجر نشد. فکر میکنم این هنر هوسرل بود و همین هم باعث شد که کارهایی در قالب پدیدارشناسی مرگ و یا پدیدارشناسی دین انجام شود... ممنونم از نظرتون.
Hier à 01:31 · J’aime

Posted by Sina Royaee at juillet 9, 2014 2:49 AM

اگرچه حلاجی دقیقی بود از کتاب رویا
اما با نگرش ارسطویی موافق نیستم
باورپذیری پدیدارشناسانه زندگی هم آنجا نقض میشود که ابزار مرگ تماما بسوی خود چیزها برنمیگردد. بلکه بیشتر زندگی است که خود چیزها را برجسته میکند. هایلی بر حجاب. خود چیزهای هوسرلی فریبی است برای فرار از مرگ اندیشی. اینکه مردگان نیز همچنان درگیر اشیا هستند و اشیا زاینده مرگ. راه تنها ابزار زبانست . زبان یعنی مرگ اشیا و سقوط معنا. هفتاد گمانه از مرگ هفتاد کرشمه زبان است و هرمنوتیک . انجا که خود رویایی هم میگوید جای پا به او اموخته که شاکله منتج از تاثیر از علت جداست. پرسش از انسان شکلی میان اشکال بودگی است... فارغ از مرگ و زندگی و هستی
ممنون.

Posted by Shahrouz Navidii at juillet 9, 2014 2:37 AM
Post a comment

Remember personal info?