Comments: یک رویای پوچ

چقدر زیبا آرزو کردید استاد, یک برگ از درخت بالای مزار فروغ فرخزاد...
من هم اونجا یک فانوس نصب کرده ام...
زنده و پاینده باشید

Posted by هستی at October 23, 2014 4:59 PM

قلب تان بزرگ است. عشق تان جاودانه باد آقای معروفی. دلم براتان تنگ شده...

Posted by فروغ at September 5, 2014 6:16 PM
Post a comment

Remember personal info?