Comments: باز مامان

با درود:
دوست خوبم . تحمل داشته باش! بایست و شاکر باش. نگاه کن از کجا آمده ای . ... سهم ما از زندگی بد نبوده ...، روزهای بهتر هم در راه است. من می بینم. بدرود. م.ن

Posted by م.ن at September 30, 2014 11:32 PM

چشمتون روشن.
-----
ممنون

Posted by مرجان at September 30, 2014 9:07 PM

سلام
خیلی تبریک میگم! خوشحال شدم ... همدلانه و صادقانه! و در کنار شادباشهایم برای شما، این قطعه از "کریستین بوبن" هم به گمانم بی مناسبت این پست اخیر شما نیست! گوش کنید:

همه ی تیره روزی های ما از آنجا نشأت می گیرد که بخشی از جان ما در گذشته سرگردان است، در حالی که بخش دیگر در آینده تلوتلو می خورد ... کافی ست به تمامی در لحظه حاضر ساکن شویم تا مرگ دیگر راه خانه را پیدا نکند ... یک آگاهی ژرف از زنده بودن .....
-----------
بله
ممنون

Posted by هدی at September 29, 2014 3:15 PM
Post a comment

Remember personal info?