Comments: بیرون ِ شعر

میدانم که ترسی هنوز با توست وآن از جنونیست که پیرامون((حجم)) ات پرسه می زند، که می ترسی پای جنون به حجم بازشود ویا ازترس پای جنون را به حجم بازکنی. تویی که عمریست جنون را با ((حجم )),محیط کرده ای, جنونی که محاط حجم بوده و بالطبع در کنترل آن. وترس تو این است که جنون, ((حجم)) را محاط کند، ترس از جنون بی محابایی که پیرامون ((حجم))ات پرسه میزند را, باسطری از خودت تسکین ده:
ترس تو از…(جنون)
ترسناک تر میکند جنون را…

بدرود

شاید اشاره به این سطر دارید :
من در شعرم فضا می سازم / جنون مرا هم فضا می سازد

چهرۀ پنهان حرف" ص118"

Posted by ساداتی at février 10, 2016 8:17 PM
Post a comment

Remember personal info?