Comments: بی کم و کاست

سلام

گفته بودید میخواید برگردید ایران. چی شد؟ منصرف شدید؟

Posted by شاگرد at February 28, 2016 6:39 AM

باد می‌وزید ولی چیزی را با خود نمی‌بُرد و من از حادثه‌ی پیشِ رو دور بودم.

Posted by ویدا at February 24, 2016 6:25 PM
Post a comment

Remember personal info?