Comments: فرمانروای پنهانِ نوشتن

نداری برای مخاطب؟!
ندارد می‌رود اداره؟!

Posted by مخاطب at August 28, 2016 10:05 PM

اصلا فکرشم خوبه...که بیام ببینم هم رنگ صفحه هم اون قلم آبی عوض شده..

Posted by مخاطب at August 28, 2016 10:02 PM
Post a comment

Remember personal info?