Comments: رمانی از عشقی شورانگیز

چقد تلخ بود...
چون همچین چیزی رو از نزدیک دیدم میگم...همیشه یه تلخی ای ته دهن دو طرف هست که تمومی نداره

Posted by الهه علیزاده at October 13, 2016 7:33 PM

شاهکار بود.... شما با نوشته هایتان راه و رسم عاشقی می اموزید... ممنون که هستیدو می نویسید .

Posted by محمد at October 7, 2016 12:27 AM
Post a comment

Remember personal info?