Comments: یکم دیماه

من اما امید دارم که خیال خام نباشه...روزی میرسه که همه چیز تغییر میکنه.همه چیز بهتر میشه...شاید!

Posted by roksana at February 26, 2017 1:20 PM

این خود ما هستیم که سهم مان را باید تعیین کنیم.. اگر با خشونت و توهین، باز هم ایستادیم، دوست داشتیم و چشممان را بستیم و باز هم عشق دادیم و ناز کشیدیم، دیگر هیچ کس مسول نیست غیر از خودمان. باید زودتر از اینها سرد میشودیم که ماسیدنش انقدر طول نمی‌‌کشید.

مواظب خودتان بیشتر باشید، دوست داشتن شما لیاقت بزرگی‌ می‌خواهد، بزرگ مثل خزر ...

Posted by ایرانه at December 23, 2016 5:28 AM
Post a comment

Remember personal info?