Comments: درد اردیبهشتی؟

در شناسنامه ام نوشته اند لیلا. اما همه بیتا صدایم می زنند.
سلام
اینجا که من نشسته ام هم اردیبهشت است.
از صبح مشغول ویراستاری اخباری بودم که هیچ انگیزه ای برای آنها ندارم.
بین کارها همیشه نوشته های شما را پیدا می کنم و چند خطی می خوانم. حالم خوب می شود.
امروز به اینجا رسیدم.
درد اردیبهشتی را خواندم. خوشم آمد . نمی دانم از دردهایی که یکی یکی می رسد یا از اردیبهشتی که فصل مشترک من و این نوشته است.
همین
------------
سلام. ممنونم که کتاب منو می خونین

Posted by بیتا at May 1, 2017 12:38 PM
Post a comment

Remember personal info?