Comments: فرمانده

پرويز عزيز،
به حلقه ملکوت خوش آمدی. حيف بود تو که هميشه رفيق و همراه ما هستی در حلقه دوستان ملکوت غايب باشی. قلم سينمايی تو يکی از بهترين قلم ها در اين عرصه است. حالا دوستداران اين قلم می توانند با صاحب قلم رابطه نزديک تری داشته باشند.

دوستار،
مهدی

Posted by Mehdi at August 9, 2004 8:55 PM