Comments: افسانه سندباد

آيا شما متن عربی شعر را داريد؟

Posted by کاتب at November 3, 2004 4:40 AM

شاعرتو چه نزديك نشسته است در كنار شاعر من برادر عراقي ام .

آه كه چه دردها به هم نزديكند .....

اخوان اگر مي بود امروز آهي مي كشيد و مي گفت :"برادر جان ..."

لحنش را نمي شود در اين كامنت گذاشت .

Posted by جواد_ق at November 2, 2004 4:35 PM