Comments: سوزان سونتاگ و«عليه تفسير»

سلام

پرويز سلامت و خوب باشي. مطلب را سر فرصت مي خوانم با نوشته هاي شما بيشتر از قبل آشنا شدم و تقريبا به غير از اين مطلب همه خواندم.

با تشكر و دقت در كارت.

Posted by ايران امروز at February 3, 2005 11:20 PM

مسيحای عزيز،

ممنون از لطفت. من هم برای تو روز های خوبی را آرزو می کنم و اميدوارم دوباره شما را در لندن ببينم.

Posted by پرويز at February 3, 2005 9:35 PM

پرويز عزيز
زنده باشی و سلامت.

Posted by مسيحا at February 2, 2005 1:51 AM