Comments: قدردانی

از اظهار لطف يکايک دوستان متشکرم .برای اطلاع کسانی که می خواهند کتاب را بخوانند بگويم که می توانند آن را از غرفه نشر اختران در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران تهيه کنند.

Posted by پرويز at May 10, 2005 5:54 PM
Post a comment

Remember personal info?