Comments: شب نویسندگان ایرانی در لندن

سلام من در انگلیس زندگی می کنم و خیلی مایلم که با انجمن ها و شب شعرهای ادبی تماس داشته باشم . آیا برای شما امکان دارد که من را از فعالیت ها و جلسه های خود مطلع کنید.
.......
من جلسه ای برای اين منظور ندارم.
پرويز

Posted by roja at September 21, 2009 11:05 PM

لطفا از آقای سپانلو بپرسید که چرا رمان مستطاب "کهربا" را نوشتند و در سوئد منتشرکردند آنهم با نام مستعار "ژوزف بابازاده" (انتشارات آرش استکهلم). باز هم از ایشان بپرسید چرا در این رمان همه جریان روشنفکری قبل از انقلاب را خراب کردند. نویسنده، آهنگساز، نقاش، شاعر را معتاد، منحرف، همجنسگرا، وابسته و ... تصویرکرده اند.

و جریان روشنفکری آزادیخواه امروز در خارج را هم ادامه همان جریان منحرف قلمدادکرده و حتا به تصویه حسابهای سنتی هم پرداخته اند.

سود چنین حرکتی به جیب کی میرود؟

Posted by oreynab at August 9, 2008 9:29 AM
Post a comment

Remember personal info?