Comments: تقدير از بزرگان

درود بر شما آقای جاهد
کار بسیار خوبی انجام دادید . البته متن را در رادیو زمانه خوانده بودم . به هر حال حقی که بیضایی ها و غفاری ها بر گردن ما دارند بسیار است و البته آقای دهباشی خستگی ناپذیر که شمع این محافل را روشن نگاه میدارد.
با تشکر
انوشیروان

Posted by انوشیروان at January 12, 2007 9:21 AM

غافل نشويم از اين كه خدا نگه دارد علي دهباشي را براي ما كه واقعن با آن مريضي سخت خدمت ميكند و فعال است

Posted by ماهي سياه كوچولو at January 11, 2007 11:19 PM
Post a comment

Remember personal info?