Comments: بخوان بخوان بخوان

فقط یک نویسنده قهار می تواند چنین از نویسنده دیگری تعریف کند و مو به موی یک کتاب را بفهمد و باز هی بخواندش و برای دیگران هم بگوید به به چه کتابی بود حظ کردم حتما بخوانیدش. درک و فهم " قلم " چیزی ورای استانداردهای نویسندگی است. اصل لذت بردن است که چنین یک فرد را بی تاب می کند و لذت بردن را به دیگری هم پیشنهاد می کند.
و البته که چه بهتر اگر این لذت را کسی به آدم معرفی کند که قلمش در هر شرایطی می تواند مثل فال حافظ برود توی دل آدم بنشیند و از آنجا با آدم حرف بزند...
آقای معروفی حتی اگر این کتاب گیرم نیامد که بخوانمش، یک چیز را از شما یاد گرفتم. آن هم اینکه تعهدی که نویسنده به قلمش دارد، بی شک خواننده نیز باید به خواندنش داشته باشد. حتی اگر شده بارها و بارها یک کتاب را برود از اول بخواند ولی با فهم و درک بخواند. اگر باید بخواند ...

Posted by آرمیتا هستم at October 10, 2018 8:17 AM
Post a comment

Remember personal info?