دولتمند خالف

۷۱۳

حيلت رها کن عاشقا

۶۲۱

حيلت رها کن عاشقا (روايت ۲)

۴۲۳

هر که ما را ياد کرد . . . (شعر همدانی)

۱۱۶۴

باغ مست و راغ مست (بنمای رخ که . . .)

۶۳۴

بوی جوی موليان

۸۸۵

هر که ما را ياد کرد . . . (شعر همدانی) ۲

۸۹۰

دور مشو دور مشو

(آلبوم استوديو بل)
بازگشت